Privacy statement

PRIVACY STATEMENT KEDIN CONSUMENTEN FINANCIERINGEN B.V.

Kedin Consumenten Financieringen B.V. (hierna verder: “Kedin”) zal persoonsgegevens van jou verwerken welke jij op haar website invult. Als je gebruik maakt van de dienstverlening van Kedin, legt Kedin persoonsgegevens vast. Ook verzamelt Kedin informatie over het gebruik van haar website.
Kedin zal zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens en heeft jouw privacy hoog in het vaandel staan.
In dit privacy statement staat beschreven hoe Kedin omgaat met jouw persoonsgegevens. Kedin behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Kedin raadt je aan om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Welke persoonsgegevens?
-voornaam
-tussenvoegsel
-achternaam
-adres (straat, huisnummer, toevoeging, postcode, woonplaats, land)
-geslacht
-geboortedatum en geboorteplaats
-telefoonnummer
-emailadres
-bank-/girorekeningnummer (IBAN)
-inkomensgegevens
-vaste lasten
-BSN
-gezinssamenstelling
-kopie paspoort

Voor welk doel?
De persoonsgegevens worden door Kedin verwerkt voor de volgende doeleinden:
-de beoordeling en acceptatie van (potentiele) klanten (kredietnemers/verzekeringnemers)
-verificatie van (potentiele) klanten
-het voorkomen van overkreditering
-het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
-afwikkelen van betalingsverkeer
-klantbeheer
-statistische analyses, voor onder meer managementdoeleinden
-ten behoeve van commerciële communicatie voor eigen gelijksoortige producten van Kedin
-deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en/of overkreditering
-verstrekken van kredietwaardigheidsgegevens aan BKR
-het voldoen aan wet- en regelgeving

Telefoongesprekken
Kedin kan telefoongesprekken opnemen voor eigen trainings- en coachingsdoeleinden.
Verstrekken persoonsgegevens aan derden
Kedin is aangesloten bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) te Tiel. Bij een kredietaanvraag van minimaal € 250,-- zal Kedin informatie met betrekking tot jouw kredietwaardigheid aanvragen bij BKR. De kredietovereenkomst zal in geval van een krediet van minimaal € 250,-- en een minimale looptijd van meer dan 3 maanden worden geregistreerd bij BKR. Tevens zal in geval van een betalingsachterstand van 2 maanden een achterstandsmelding worden gedaan bij BKR, conform het Algemeen Reglement CKI van BKR. Kedin kan jouw gegevens tevens gebruiken voor het uitvoeren van een VIS of EVA toets.
Kedin is bevoegd om jouw persoonsgegevens uit te wisselen binnen de groep van vennootschappen waartoe Kedin behoort en aan leveranciers van goederen/diensten waarvoor Kedin je het krediet heeft verleend. Kedin is bevoegd om de bedoelde gegevens in het kader van financieringstransacties te verstrekken aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel. Kedin kan ten behoeve van de gegevensverwerking of incasso derden inschakelen aan wij zij jouw persoonsgegevens kan doorgeven. Ook kan Kedin jouw persoonsgegevens aan banken doorgeven in verband met de automatische incasso.

Internet en cookies
Kedin kan om een aantal redenen het internet surf gedrag volgen. Denk daarbij aan het verbeteren van de website en veiligheidsredenen.
Een cookie is een klein tekstbestand dat Kedin aanbiedt aan jouw internetbrowser. Een cookie herkent jouw internet surf gedrag op de door jou bezochte pagina’s op de website van Kedin. Je kunt de cookies uitzetten via jouw internetinstellingen. Dit kan echter tot gevolg hebben dat de website minder goed functioneert.

Veiligheid
Kedin heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Inzage, correctie en recht van verzet
Je kunt ons inzage verzoeken in jouw persoonsgegevens. Ook kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen wanneer deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Kedin verzoekt je daarvoor een online verzoek in te dienen via klantenservice@kedin.nl of een brief te sturen aan:
Kedin Consumenten Financieringen B.V.
T.a.v. Klantenservice
Blaak 16
3011 TA Rotterdam

Wil je jouw persoonsgegevens volledig inzien, stuur dan een kopie van jouw legitimatie mee.

AP
De verwerking van persoonsgegevens door Kedin is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage, onder meldingsnummer 1599859. U kunt de melding inzien in het meldingenregister van de Autoriteit Persoonsgegevens op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.