Privacy statement

versie 25-5-2018

PRIVACY STATEMENT KEDIN CONSUMENTEN LEASE B.V.

Inleiding

Kedin Consumenten Lease B.V. (hierna verder: “Kedin”) zal persoonsgegevens van jou verwerken welke jij op haar website invult. Als je gebruik maakt van de dienstverlening van Kedin, legt Kedin persoonsgegevens vast. Ook verzamelt Kedin informatie over het gebruik van haar website.

Kedin zal zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens en heeft jouw privacy hoog in het vaandel staan.

In dit privacy statement staat beschreven hoe Kedin omgaat met jouw persoonsgegevens. Kedin behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Kedin raadt je aan om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Kedin als verwerkingsverantwoordelijke

Kedin bepaalt zelf doel en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarmee is Kedin aan te merken als verantwoordelijke in de zin van de nieuwe privacy verordening (“AVG”). Welke persoonsgegevens Kedin verwerkt en waarom dat noodzakelijk is, licht Kedin hieronder nader toe.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door Kedin verwerkt voor de volgende doeleinden:

- de beoordeling en acceptatie van (potentiele) klanten
- verificatie van (potentiele) klanten
- het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
- afwikkelen van betalingsverkeer
- klantbeheer
- statistische analyses, voor onder meer managementdoeleinden
- ten behoeve van commerciële communicatie voor eigen gelijksoortige producten van Kedin
- deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en/of overkreditering
- trainings- en coachingsdoeleinden
- het voldoen aan wet- en regelgeving


Kedin verwerkt de volgende persoonsgegevens van klanten:

NAW gegevens (naam, adres en woonplaats) - de beoordeling en acceptatie van (potentiele) klanten
- verificatie van (potentiele) klanten
- het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
- afwikkelen van betalingsverkeer
- klantbeheer
Geslacht - de beoordeling en acceptatie van (potentiele) klanten
- verificatie van (potentiele) klanten
- het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
- klantbeheer
Geboortedatum - verificatie van (potentiele) klanten
Telefoonnummer - klantbeheer
Emailadres - klantbeheer
Bankrekeningnummer (IBAN) - de beoordeling en acceptatie van (potentiele) klanten
- verificatie van (potentiele) klanten
- het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
- afwikkelen van betalingsverkeer
- klantbeheer
Kopie paspoort - de beoordeling en acceptatie van (potentiele) klanten
- uitoefenen rechten betrokkene o.g.v. AVG
Openstaande vordering - aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
Betaalgegevens - aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
Telefoongesprekken - trainings- en coachingsdoeleinden


Kedin verwerkt de volgende persoonsgegevens van leveranciers voor het erna genoemde doel:

NAW gegevens (naam, adres en woonplaats) Uitvoering overeenkomst, klantbeheer, verrichten van betalingen, verificatie van de leverancier bij het aangaan van de overeenkomst
Geslacht Klantbeheer

Emailadres Klantbeheer

Telefoonnummer KlantbeheerKedin verwerkt de volgende persoonsgegevens van prospects voor het erna genoemde doel:

NAW gegevens (naam, adres en woonplaats) Contact opnemen met prospect

Geslacht Contact opnemen met prospect

Emailadres Contact opnemen met prospect

Telefoonnummer Contact opnemen met prospectRechtsgrond verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens van klanten is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
De verwerking van persoonsgegevens van leveranciers is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de leverancier partij is.
De verwerking van persoonsgegevens van prospects is noodzakelijk in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst waarbij de prospect partij zal zijn.


Derden

In sommige gevallen is Kedin genoodzaakt om persoonsgegevens aan derden door te geven. Dit geldt wanneer:
- het verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en;
- de verstrekking gebaseerd is op een wettelijke grondslag (dus mag op grond van de wet);


Kedin kan persoonsgegevens verstrekken aan:

- Klanten (het betreft eigen gegevens van klanten);
- Leveranciers van goederen/diensten;
- Medewerkers van Kedin;
- Incassobureau/gerechtsdeurwaarder;
- Banken (i.v.m. het uitvoeren van een automatische incasso);
- Dienstverleners, voor zover zij als verwerker in de zin van de AVG diensten aanbieden aan Kedin en de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor hun dienstverlening (zoals IT dienstverleners) en waarmee Kedin verwerkersovereenkomsten heeft gesloten.


Bewaartermijn

Kedin verwerkt persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens worden verzameld. Als een wettelijke bewaartermijn van toepassing, zoals de fiscale bewaarplicht van 7 jaar, dan wordt deze gehanteerd.

Persoonsgegevens kunnen voor onbepaalde tijd worden bewaard ten behoeve van statistische doeleinden of historisch onderzoek of archiefbeheer, waarbij passende waarborgen worden genomen.

Beveiliging

Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, als ook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen treft Kedin passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de door haar verwerkte persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen omvatten onder meer het volgende:

- de pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens
- een kwalitatief goede inrichting van de diensten en systemen waarmee de verwerking plaatsvindt
- de mogelijkheid om bij een incident te zorgen dat persoonsgegevens niet permanent verloren gaan
- het periodiek testen en evalueren van de beveiliging
- medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens, verwerken deze alleen in opdracht van Kedin (tenzij een wettelijke plicht anders bepaalt)


Geheimhoudingsverklaring

Alle medewerkers die bij Kedin betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens waarvan zij kennis hebben genomen. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt wanneer dat noodzakelijk is voor de functie-uitoefening van een medewerker. Iedere medewerker van Kedin tekent bij het in dienst treden een geheimhoudingsverklaring.

Internet en cookies

Kedin kan om een aantal redenen het internet surf gedrag volgen. Denk daarbij aan het verbeteren van de website en veiligheidsredenen. Een cookie is een klein tekstbestand dat Kedin aanbiedt aan jouw internetbrowser. Een cookie herkent jouw internet surf gedrag op de door jou bezochte pagina’s op de website van Kedin. Je kunt de cookies uitzetten via jouw internetinstellingen. Dit kan echter tot gevolg hebben dat de website minder goed functioneert.

Functionaris voor de gegevensbescherming

Kedin heeft een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. De naam van onze functionaris voor de gegevensbescherming is mevrouw mr. S. Faber. Zij is bereikbaar via de volgende contactgegevens:
Adres: Blaak 16, 3011 TA Rotterdam
Email: privacy@kedin.nl
Tel: 088 – 666 8100


Rechten

Je hebt de volgende wettelijke rechten met betrekking tot persoonsgegevens die wij van jou verwerken:

• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van jou hebben en wat wij daarmee doen
• Inzage in de persoonsgegevens die wij van jou hebben
• Het laten corrigeren van fouten
• Het laten verwijderen van persoonsgegevens
• Intrekken van toestemming
• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik


Vragen of verzoeken omdat je een recht wil uitoefenen kunnen worden gericht aan:

Kedin Consumenten Lease B.V.
T.a.v. de functionaris voor de gegevensbescherming
Blaak 16
3011 TA Rotterdam


Wanneer je één van jouw rechten uitoefent verzoeken wij jouw verzoek te voorzien van een kopie van jouw paspoort of identiteitsbewijs. Scherm daarbij jouw BSN-nummer en pasfoto af. Indien je dat niet doet, zal Kedin deze taak op zich nemen. Ook als je vragen hebt over privacy in het algemeen, dan kun je altijd even contact met ons opnemen.

Klacht

Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl lees je hoe je een klacht kunt indienen.